НАЧАЛО ЗАПОВЕДИ - СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ
ЗАПОВЕДИ - СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ
ЗАПОВЕД - СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ , 04.07.2019г. Печат

 

 

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Момчилград

                                                   

З А П О В Е Д

гр.Момчилград, 04 юли 2019г.

 

 СУНАЙ ОСМАН- Административен ръководител-председател на РС- Момчилград в изпълнение на правомощията по чл.80 ал.1 т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт във връзка с организацията на работата на Районен съд- Момчилград за срока на съдебната ваканция по смисъла на чл.329 от ЗСВ за периода от от 15.07.2019 год. до 01.09.2019г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1/ За периода на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември 2019г. в Районен съд– Момчилград, да се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите разпоредби на чл.329 ал.3 ЗСВ, следните съдебни производства:

    1.1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

    1.2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

    1.3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по СК, за назначаване на особен представител;

    1.4. дела по Закона за закрила от домашно насилие;

    1.5. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

    1.6. през съдебната ваканция могат да бъдат разгледани и други дела по преценка на съответният съдия- докладчик.    

 2/ Образуваните съдебни дела на посочените по-горе правни основания се разпределят между районните съдии, които не са в платен годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност, като в тази насока се съобразят Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, касаещи дежурствата- като на дежурният съдия се разпределят делата, посочени във Вътрешните правила.

 3/ За периода на съдебната ваканция делата се образуват от Председателят на съда, а в негово отсъствие от заместващият го съдия, съгласно издадена заповед, които определят съдията-докладчик чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на случайния избор.

 4/ Извън делата по точка първа всички съдии от Районен съд– Момчилград, участват при случайния избор на съдия-докладчик по останалите наказателни и граждански дела.

 5/ За периода на съдебната ваканция, дежурният съдия може да придвижва молби по дела, по които съдията-докладчик е в отпуск, само ако те не касаят предмета на делото, както и редовността на съответната жалба.

 6/ По време на цялата съдебна ваканция в служба „Деловодство” да бъде осигурен необходимият брой служители, с оглед бързото и качествено обслужване на граждани и организации.

   7/ Съдиите от  Районен съд– Момчилград излизат в отпуск след предварително съгласуване и след изготвяне и предаване на съдебните актове по приетите за решаване дела.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от Районен съд– Момчилград за сведение и изпълнение, както и да бъде качена в сайта на съда.

 

 

Сунай Осман

Председател на

Районен съд Момчилград