НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА Печат
alt


УТВЪРДИЛ:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                           РАЙОНЕН СЪД-МОМЧИЛГРАД

                                                                                   /ЙОРДАН ГЕРОВ/

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

НА РАЙОНЕН СЪД - МОМЧИЛГРАД

 

            Районен съд – Момчилград използва софтуер за случайно разпределение на делата LawChoice от 25.10.2007 год. , предоставен от администрацията на Висшия съдебен съвет.

            Нововъведението е в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 24/11.07.2007 година и на по-голяма прозрачност в работата на институцията.

            На всеки съдия е изграден профил, в който се описва типа на делата, които гледа.

            Във файл с история на промените се съдържа информация за разпределението на всички съдии, ръчно или автоматично е извършено разпределението, причините за смяната на докладчика въведени от председателя, имената на съдиите, които са били ангажирани по делото.

            Интегрирания модул в деловодния софтуер осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява от всяко дело да се провери как е разпределено (ръчно или автоматично) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор.

            Програмата се използва на един компютър. Делата се разпределят типово по приблизително еднаква прогноза на трудност.

            Всички дела, образувани в съда, се разпределят по докладчици по автоматизиран електронен път на принципа на случайния подбор.

 

Изготвил:

/Системен администратор И.Иванов/

 

Последна промяна от Сряда, 28 Март 2012г. 07:29ч.