НАЧАЛО СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ Печат

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУНАЙ ОСМАН

РАЙОНЕН СЪДИЯ

ЙОРДАН ГЕРОВ

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗДРАВКО КАМЕНОВ

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ВАНЯ ЧЕРНООКОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

КАТЯ ТОПАЛОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПЕТЯ  ПОПОВА

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

ИВАН ИВАНОВ

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

АНИТА ДОЧЕВА

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

ХЮСНИЕ АЛИШ

БЮРО  СЪДИМОСТ

КРИСТИНА  АТАНАСОВА

СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО

ЕМИЛИЯ ТРОШАНОВА

СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО

СВЕТЛА КАРАЧОЛОВА

АРХИВ

НАДЯ  ТОДОРОВА

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

СВЕТЛА ТОДОРОВА

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

СНЕЖАНА БАЛДЖИЕВА

ПРИЗОВКАР

КАЛИНКА НЕЙЧЕВА

ЧИСТАЧ

СЕВДА  МУХТАРОВА

ОГНЯР

ЕМИЛ  ТОПАЛОВ

 

Последна промяна от Четвъртък, 10 Октомври 2019г. 08:37ч.