НАЧАЛО ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ Печат

 

ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

1. Настоящите правила са общи ръководни разпоредби, спазвани от съда и Председателя на съда, като работодател, при подбора и наемането на служители в съдебната администрация. Правилата целят гарантиране на конкурсното начало и осигуряването на квалифицирани и мотивирани служители, назначени след справедлива и прозрачна процедура.

2. Съдебните служители се назначават след конкурс, съобразно чл.343, ал.1 ЗСВ, чл.89-96 КТ и чл.185, ал.1 от ПАРОАВАС. Конкурсът е основният способ за възникване на трудовото правоотношение на съдебния служител.

3. Конкурсът за длъжността, с изключение на "съдебен администратор", се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на председателя на съда.

§ Поименният състав на конкурсната комисия и нейният председател се определят с писмена заповед на председателя на съда за всеки конкурс.

§ Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство.

§ За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

§ В зависимост от длъжността, за която е обявен конкурсът, в състава на комисията влиза и ръководителят на съответното административно звено.

4. Непровеждането на конкурс (чл.185, ал.2 ЗСВ) при преназначаване в рамките на Районния съд или преместване на служител от друг орган на съдебната власт, е изключение от правилото по т.2, което се практикува само след доказана необходимост и наличие на квалифицирани кандидати. И при този способ за възникване на трудово правоотношение, работодателят е длъжен също да обяви свободното работно място, така че всички желаещи съдебни служители от Районния съд или други органи на съдебната власт да могат да подадат молби за преназначаване/преместване.

Минималните стандарти за горното оповестяване са:

§ обява на таблото за съобщения в съда,

§ поне 7-дневен срок за кандидатстване.

5. Конкурсът се провежда при спазване изискванията на КТ, като заповедта на Председателя за обявяването му следва да съдържа минимално необходимата информация:

§ длъжността, за която се провежда конкурсът;

§ минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;

§ специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от председателя на съда;

§ начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;

§ необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;

§ общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

6. Обявлението за конкурса се публикува в:

§ един централен ежедневник;

§ на интернет-страницата на Районен съд – Момчилград;

§ на таблото за обяви в Съдебната палата;

В обявлението се съдържат всички данни от заповедта на Председателя за обявяването му, кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за длъжността.

7. Писменото заявление за участие в конкурса е съобразно типов образец, приложение към настоящите Правила и се подава лично или чрез пълномощник.

8. Сред документите, представяни от кандидатите, задължително се изискват:

§ декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;

§ декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 184 от ЗСВ;

§ копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

§ копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

§ други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността

§ препоръки от предишни работодатели.

9. На кандидатите се осигурява пълен достъп до всяка информация за свободното работно място: длъжностна характеристика, трудово възнаграждение и др.

10. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 7 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват на неговата интернет страница не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Председателя на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Председателят на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

11. Конкурсът преминава на два етапа:

§ по документи;

§ чрез събеседване или друг подходящ начин за проверка на необходимите професионални качества и умения на кандидата, в зависимост от трудовите задължения за длъжността по длъжностната характеристика.

При събеседването конкурсната комисия се ръководи от „Модел за подбор и наемане на служители”, разработен от ИУСС, за начина на провеждане на интервюта, тестове, модел на работа, комуникация и др.

12. Когато няма допуснати кандидати Председателят на съда с писмена заповед, прекратява конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

13. Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат.

14. В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на Председателя на съда протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

По преценка на Председателя на съда той или определен от него заместник може да проведе събеседване с един или всички класирани от комисията кандидати.

Председателят на съда с писмена заповед определя лицето, спечелило конкурса.

15. Резултатите от конкурса се обявяват на таблото за съобщения на Съдебната палата. Съобщения се изпращат и лично до всички кандидати.

 

 

 

Последна промяна от Четвъртък, 20 Ноември 2008г. 20:06ч.