НАЧАЛО ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ Печат

ПРАВИЛА


ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАСАЕЩИ ОРГАНИЗАЦИЯТА

И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА

 

1. С тези правила се определят условията и реда за:

§  приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица;

§  процедурата за разглеждане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица.

2. Постъпилите в деловодството на съда (вкл. в кутия за сигнали и жалби в Съдебната палата, по пощата и на интернет страницата на съда) сигнали и жалби се регистрират във входящия дневник и се докладват на Председателя.

3. Председателят на съда с резолюция ги насочва към съответните лица за разглеждане /проверка и доклад/, спазвайки процедурата, описана по долу.

4. Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал или жалба не е подписан, се уведомява подателят, за да положи подписа си, а ако сигналът е анонимен, то той се оставя без разглеждане.

5. Процедурата за разглеждане на сигнал или жалба започва с резолюция на Председателя  на Районен съд и  назначаване на комисия  за разглеждане на жалбите и сигналите.

6. Председателят на съда определя със заповед за всеки конкретен случай лицата, които ще участват в комисиите за разглеждане на жалбите и сигналите.

7. Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (респ. взема обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала или жалбата.  В 10-дневен срок от постъпване на  сигнала или жалбата се съставя протокол, към който    се    прилагат всички  събрани доказателства. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

8. Комисията представя протокола и събраните доказателства на Председателя на Районен съд – Момчилград.

9. Председателят на съда се произнася по протокола на комисията в 5-дневен срок от предаването му, като за резултата се уведомява жалбоподателят.

10. Решенията /заповеди за наказания/ по сигнали и жалби се публикуват на интернет – страницата на Районен съд – Момчилград.

11. Документацията от извършени проверки по сигнали и жалби се архивира в архива на Районен съд – Момчилград, съгласно утвърдената от Държавен архив - Кърджали Номенклатура на делата със сроковете им на съхранение.

12. Настоящите  Вътрешни  правила  влизат в сила от датата на  тяхното утвърждаване. Изменение и допълнение на правилата се извършва със Заповед на Председателя на съда.

13. Правилата се публикуват на интернет – страницата на Районен съд – Момчилград.

 

 

 

Последна промяна от Четвъртък, 20 Ноември 2008г. 20:12ч.